Sprzedaż nieruchomości w Nakomiadach

04-04-2024

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem nieczynnej ubojni i masarni, położone w m. Nakomiady 27, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie, wchodzące w skład masy upadłości Michała Korzeniewskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Michała Korzeniewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 167/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących działki ewid. nr 148/2 i 148/3 o łącznej pow. 5 840 m2, położonych w miejscowości Nakomiady, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1K/00009407/5 i OL1K/00003812/5. Działka nr 148/3 zabudowana domem jednorodzinnym parterowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 81,85 m2 oraz budynkami gospodarczymi dla rolnictwa o łącznej pow. zabudowy 739 m2, w tym budynkiem po nieczynnej ubojni i masarni. Działka nr 148/2 zabudowana budowlami muru oporowego oraz utwardzonej „zawrotki” dla samochodów.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 243 922,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote).

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2024 roku do godziny 15:00 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Szczegóły oferty:

https://saltarski.com/przetarg/nieruchomosci-gruntowe-zabudowane-budynkiem-po-nieczynnej-ubojni-i-masarni-polozone-w-m-nakomiady-27-pow-ketrzynski-woj-warminsko-mazurskie-wchodzace-w-sklad-masy-upadlosci-michala-korzeniewski/