• Reklamacje

Reklamacje

Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Mrągowie 

Każdy Klient Banku Spółdzielczego w Mrągowie ma prawo złożyć reklamację, w której może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności, a Bank ma obowiązek jej rozpatrzenia.

Każda reklamacja powinna zostać rozpatrzona rzetelnie, wnikliwie i bezzwłocznie, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

Miejsce złożenia reklamacji:
Reklamacja może być złożona:

 • w każdej placówce Banku obsługującej klientów:
  • Centrala, ul. Królewiecka 53, 11-700 Mrągowo;
  • Filia nr 1, ul. Królewiecka 3/3, 11-700 Mrągowo;
  • Filia nr 2, ul. Piaskowa 4A/3A, 11-700 Mrągowo;
  • Filia w Mikołajkach, ul. Szkolna 4, 11-730 Mikołajki.
 • przesyłką pocztową na adres: Bank Spółdzielczy w Mrągowie, ul. Królewiecka 53, 11-700 Mrągowo.
 • telefonicznie, pod numerem telefonu: 89 741 7606.
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Forma złożenia reklamacji:
Reklamacja może być złożona:

 • w formie pisemnej– osobiście, w siedzibie Banku, bądź jego Filii albo przesyłką pocztową na adres siedziby Banku;
 • ustnie – telefonicznie albo osobiście na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do „Regulaminu rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Mrągowie” lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 12 do „Instrukcji wydawania kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Mrągowie” podczas wizyty Klienta w siedzibie Banku, bądź jego Filii;
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Termin rozpatrzenia reklamacji:
Po złożeniu reklamacji, zgodnie z wymogami, dotyczącymi miejsca i formy złożenia reklamacji, Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, w którym reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji informacji/dokumentów, Bank informuje Klienta o konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W takim przypadku, termin 30 dniowy biegnie od daty dostarczenia do Banku wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji informacji/dokumentów. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dniowym Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

 1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji;

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji :
Bank udziela odpowiedzi na reklamację Klienta:

 • w formie pisemnej,
 • pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

Odpowiedź, na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności:

 1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta;
 2. wyczerpującą informację na temat stanowiska Banku w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
 3. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
 4. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi reklamacji;

Odwołanie od decyzji Banku:
W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:

 1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;
 2. skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym lub Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich;
 3. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 4. wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Mrągowie do Sądu Rejonowego w Mrągowie lub Sądu Okręgowego w  Olsztynie, w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.

Bank informuje, że organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.