• Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR
  #Kredyty obrotowe

  Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

  Bank Spółdzielczy w Mrągowie informuje, iż wprowadził do swojej oferty kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania przez ARiMR - Kredyt płynnościowy z linii UP.

  1. Dla kogo.

  O kredyt mogą ubiegać się producenci rolni, którzy chcą ograniczyć ryzyko ewentualnej utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023r.

  1. Cel kredytu.

  Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych
  z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania/poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

  1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  3) paliwa na cele rolnicze,
  4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  7) pasz objętościowych.

  1. Maksymalna kwota kredytu.

  Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć:

  1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
  2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
  3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

  1. Okres kredytowania.

  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie do 60 miesięcy.

  1. Okres otrzymywania dopłat.

  Dopłaty ARiMR do oprocentowania przysługują przez okres nie dłuższy niż:

  • 60 miesięcy

  licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

  1. Karencja w spłacie kapitału- maksymalnie do 2 lat.
  1. Wysokość oprocentowania.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stopie referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku.

  • Oprocentowanie kredytu nie wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał - powiększona o marżę Banku w wysokości 3 pp.

  Należne Bankowi odsetki płacone odpowiednio przez:
  a. Kredytobiorcę- w wysokości 2,00%,
  b. ARiMR – w pozostałej części.

  1. Prowizje.

  Wysokość wszelkich opłat i prowizji płaconych przez klienta na rzecz Banku z tytułu udzielenia kredytu preferencyjnego nie przekroczy 0,5% kwoty udzielonego kredytu.

  Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku:

  w Mrągowie

  • przy ul. Królewieckiej 53, tel. 89-741-76-09
  • przy ul. Królewieckiej 3/3, tel. 89-741-76-03
  • przy ul. Piaskowej 4a/3a, tel. 89-741-76-04

  w Mikołajkach

  • przy ul. Szkolnej 4, tel. 87-421-98-05