• Bezpieczny Kredyt Mój Dom
  #Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe

  Bezpieczny Kredyt Mój Dom

  Bezpieczny Kredyt „Mój Dom” w Banku Spółdzielczym w Mrągowie

  W lipcu 2023 roku wystartował rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.
  Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

  1. Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie?
  2. Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:
   • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu;
   • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat;
   • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy;
   • posiadają zdolność kredytową.
  3. Zasady Bezpiecznego Kredytu
   1. W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
    • kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym albo wtórnym;
    • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu;
    • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej;
    • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
   2. Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
    • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:
     • 500 tys. zł;
     • 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
    • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
     • 600 tys. zł;
     • 150 tys. zł, w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
   3. Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez okres 10 lat.
   4. Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
   5. Formuła oprocentowania kredytu:
    • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
    • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
   6. System spłaty rat:
    • w okresie dopłat raty są malejące,
    • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
  4. Zasady ustalania dopłat
   1. Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych;
   2. Dopłata obniża kwotę raty;
   3. Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:
    D=Ks*((W-2%))/12

    gdzie:
    D - kwota dopłaty,
    Ks - część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty
    W - obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
   4. Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
   5. Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
  5. Więcej informacji o Programie
   Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:
   Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

  Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku:

  w Mrągowie

  • przy ul. Królewieckiej 53, tel. 89-741-76-09
  • przy ul. Królewieckiej 3/3, tel. 89-741-76-03
  • przy ul. Piaskowej 4a/3a, tel. 89-741-76-04

  w Mikołajkach

  • przy ul. Szkolnej 4, tel. 87-421-98-05